Handlekurv  

Betingelser og vilkår

Følgende betingelser gjelder dersom annet ikke er avtalt.
 
PRISER
Priser som vises på nettsiden kan avvike. Ta kontakt per mail eller telefon for å bekrefte pris og tilgjengelighet. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.Leveranser skjer i hele salgsenheter. Eventuelle avvik fra standard salgsenhet skal avtales og kan medføre pristillegg.
 
LEVERINGSBETINGELSER
Arnestad påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. I Oslo leveres varene fraktfritt ved bestillinger over 2500,-. Utenfor Oslo faktureres reell frakt.
 
BETALINGSBETINGELSER
Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. Måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper ett purregebyr jfr. Inkassoloven.
 
VED BETALING MED KREDITTKORT
Arnestad er ansvarlig for transaksjoner via nettsiden www.asas.no.
Transaksjoner skjer via sikker kryptert side (SSL)
Kundedata blir ikke delt eller solgt og all oppbevaring av kundedata skjer i henhold til norsk lov.
 
VARENS ANVENDELSE
Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.
 
ANSVAR
Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.
 
REKLAMASJONER
Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.
 
RETUR
Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og i henhold til selgers instruksjoner. Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. Ved retur som ikke skyldes forhold på leverandørens hånd beregnes et returgebyr på 10% av varens verdi, dog minimum kr 200,- eks. mva. Varer som er spesialbestilt / produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur. Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.
 
FORCE MAJEURE
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.
 
SALGSPANT
Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8. febr. 1980 nr. 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er betalt.
 
ANNET
Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et pallegebyr på kr 80,- per pall.